รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล
แนะนำพุทธวิชชาลัย
 
 ความเป็นมาของพุทธวิชชาลัย
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. 2558
  ประกาศ กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 17
ปีนี้มีคนเข้าชม : 114
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ประกาศรับสมัครเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 

กำหนดการจัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท และเอก ปีการศึกษา 2560

► ใบสมัครออนไลน์
 
 
 
 


พุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8449

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8447