ค้นหา  
 
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย

อาจารย์ประยูร  ป้อมสุวรรณ์

        อาจารย์ ดร.ประยูร  ป้อมสุวรรณ์
 
 
แนะนำพุทธวิชชาลัย
 
 
บุคลากร
  E-mail PNRU
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 17
ปีนี้มีคนเข้าชม : 114
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
พนักงานราชการ
 
 
 

 

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

การรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ

การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
คุณสมบัติเฉพาะประเภทพนักงานราชการ/ กลุ่มงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ตัวอย่าง ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
แบบรายงานการทำ สัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารพนักงานราชการ
 
 
 
 

พุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8449

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8447