รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล
แนะนำพุทธวิชชาลัย
 
 ความเป็นมาของพุทธวิชชาลัย
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. 2558
  ประกาศ กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 17
ปีนี้มีคนเข้าชม : 114
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของสายสนับสนุน พ.ศ.2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
แบบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3
แบบประเมินบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง
แบบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


พุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8449

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8447