รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล
แนะนำพุทธวิชชาลัย
 
 ความเป็นมาของพุทธวิชชาลัย
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. 2558
  ประกาศ กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 17
ปีนี้มีคนเข้าชม : 114
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2555 และ 3/2555 30 ก.ค. 2556

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่

ขั้นตอนการขอรับคู่มือการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานที่มีความประสงค์จะติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2556

นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 20 ก.ย. 2556

ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2556

ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 และ 3/2555

ข้อชี้แจงกรณีสุนัขตายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ให้นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รหัส 56 และภาคกศ.พบ. รุ่น 32 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 4 ชั้น 1 ช่องบริการที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารคู่มือขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัลการจัดทำผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางเทคโนโลยี

สำรวจความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ธุรกิจสร้างสรรค์ สานฝันให้เป็นจริง" บริเวณชั้นล่างอาคารประสบการ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ใันวันที่ 17-19 กันยายน 2556

ประกาศ ตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดศึกษาทั่วไป 1/2556

กำหนดการวันอบรมก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าสอบ โครงการสอบธรรมศึกษา
แบบตอบรับการเข้ารับประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาปี 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับใบประกาศนียบัครธรรมศึกษา 2555

ประกาศสถานที่ที่ใช้ในการสอบธรรมศึกษา 2556

สรุปยอดจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา 2556

กำหนดการการจัดงานวิสาขบูชาโลก โดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ นักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
แบบสอบถามความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557
สมัครเข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
ประกาศให้นักศึกษาชั้นที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เข้าร่วมอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2559
 
 
 
 


พุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8449

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8447