Buddhavijjalaya College Buddhavijjalaya College
พุทธวิชชาลัย พุทธวิชชาลัย
TH | EN
วัตถุประสงค์

      พุทธวิชชาลัยมีวัตถุประสงค์ใน การจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการวิจัย งานบริการวิชาการ โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การปฏิบัติสัมมนาสมาธิ คุณธรรม การพัฒนาชีวิตให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชนทุกชาติศาสนา