Buddhavijjalaya College Buddhavijjalaya College
พุทธวิชชาลัย พุทธวิชชาลัย
TH | EN
ประวัติความเป็นมา

     พุทธวิชชาลัย เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารปิยมหาราช อาคาร 20 ชั้น 9 และได้ย้ายทำการมาอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพุทธวิชชาลัย
     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ให้เป็นภารกิจและความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557