Buddhavijjalaya College Buddhavijjalaya College
พุทธวิชชาลัย พุทธวิชชาลัย
TH | EN
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (ปฏิบัติธรรมกับพุทธวิชชาลัย)
04 มิถุนายน 2562

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา