Buddhavijjalaya College Buddhavijjalaya College
พุทธวิชชาลัย พุทธวิชชาลัย
TH | EN
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (ปฏิบัติธรรมกับพุทธวิชชาลัย)
Back
10 พฤษภาคม 2562


เพื่อพัฒนาและยกระดัยคุณภาพชีวิตด้านจิตใจการควบคุมอารมณ์ แก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษา